AVÍS LEGAL

1.- INFORMACIÓ LEGAL

En compliment de l’obligació d’informació establerta a l’article 10 de la Llei 34/2002, de Serveis de la Societat de la Informació i del Comerç Electrònic, comuniquem que el titular de la pàgina web www.latidos-SJD. org és l’Obra Social Sant Joan de Déu.

Les dades d’identificació i de contacte amb els titulars del lloc web són els següents:

  • Titular: Solidaritat Sant Joan de Déu (Obra Social)
  • Domicili: C / Puiggarí 5-7, 4t 08014 Barcelona
  • CIF / NIF: R-08.000.035-R
  • Direcció de correu electrònic de contacte: obrasocial@solidaridadsjd.org
  • Telèfon de contacte: 93 253 21 36

2.- OBJECTE i ÀMBIT d’APLICACIÓ

2.1.- Mitjançant aquest avís legal s’estableixen les condicions generals d’ús que regulen l’accés, navegació i ús de la pàgina web www.latidos-sjd.org (en endavant, lloc web), així com les responsabilitats derivades de la utilització dels seus continguts. Addicionalment, la prestació de determinats serveis o activitats en el marc del lloc web podran quedar subjectes a altres condicions particulars que podrien establir-se i que, si escau, substitueixen, complementen i / o modifiquen les condicions generals d’ús d’aquest Avís Legal.

2.2.- Aquest lloc web és un servei que l’Obra Social Sant Joan de Déu, (en endavant el RESPONSABLE) posa a disposició dels usuaris d’internet amb finalitats informatives, podent efectuar en qualsevol moment i sense previ avís les modificacions que consideri oportunes en el seu disseny, configuració i continguts.

2.3.- L’accés i ús d’aquest lloc web atribueix al visitant la condició d’USUARI i implica la seva acceptació de forma plena i sense reserves, des d’aquest accés i / o ús, de totes i cadascuna de les condicions d’ús que el RESPONSABLE estableix, incloent aquest Avís Legal en la versió publicada en el moment d’accedir. En aquest sentit, s’entendrà per usuari a la persona que accedeix, navega, utilitza o participa en els serveis i activitats desenvolupades en el Lloc Web.

2.4.- L’usuari s’obliga a fer un ús correcte del lloc web, de conformitat amb les lleis aplicables, la bona fe, l’ordre públic, els usos del tràfic i el present Avís Legal, responent davant el RESPONSABLE i davant tercers de qualsevol danys i perjudicis que poguessin causar com a conseqüència de l’incompliment d’aquesta obligació.

3.- ACCÉS I UTILITZACIÓ DEL LLOC WEB

3.1.- L’accés a aquest Lloc Web és lliure i gratuït, excepte pel que fa al cost de connexió de la xarxa de telecomunicacions subministrada per l’operador contractat per cada usuari.

3.2.- L’USUARI assumeix la responsabilitat de l’ús del lloc web. Per tant, l’USUARI s’obliga a usar els continguts de forma diligent, responsable i lícita i, en particular, es compromet a no utilitzar-los per, entre altres usos:

Utilitzar identitats falses, o suplantar la identitat d’altres usuaris en la utilització del lloc web o dels seus serveis.

Introduir en la xarxa informàtica virus o realitzar actuacions susceptibles d’alterar, danyar, interrompre o generar errors o danys en els documents electrònics, dades o sistemes físics i lògics del RESPONSABLE o de terceres persones, així com obstaculitzar l’accés d’altres usuaris al lloc web i als seus serveis mitjançant el consum massiu dels recursos informàtics a través dels quals el RESPONSABLE presta els seus serveis.

Intentar accedir i, si s’escau, utilitzar els comptes de correu electrònic d’altres usuaris.

Reproduir, copiar, distribuir, posar a disposició o de qualsevol altra forma comunicar públicament, transformar o modificar els continguts del lloc web, amb fins comercials, en qualsevol suport i per qualsevol mitjà tècnic, sense l’autorització prèvia i expressa del titular dels corresponents drets.

Introduir o incorporar com a activitat empresarial o professional els continguts i / o serveis presentats en aquesta web.

Vulnerar qualsevol dret de propietat intel·lectual o industrial derivats dels continguts del lloc web.

Utilitzar els continguts i / o la informació de qualsevol classe obtinguda a través d’aquest lloc web per realitzar activitats publicitàries o promocionals, remetre publicitat de qualsevol classe i comunicacions amb fins de venda o altres de naturalesa comercial, o per recollir, comercialitzar o divulgar de qualsevol manera aquesta informació.

Utilitzar aquest lloc web, o els continguts i / o serveis en els obtinguts, per a la realització d’activitats contràries a la llei, a la moral, als bons costums oa l’ordre públic, amb fins o efectes il·lícits, prohibits o perjudicis de drets i interessos de tercers.

3.3.- EL RESPONSABLE es reserva el dret d’interrompre en qualsevol moment i sense previ avís l’accés a la web, així com interrompre la prestació de qualsevol o de tots els serveis prestats a través d’aquest, ja sigui per motius tècnics, de seguretat , o per qualsevol altra causa.

3.4. La possibilitat oberta a l’usuari de deixar comentaris suposa l’acceptació d’unes regles mínimes de format i adequació al contingut, així com de respecte a la llei, a l’ordre públic i als bons costums. En aquest sentit, a títol enunciatiu, però no exhaustiu, enumerem les següents prohibicions: (a) No s’admetran comentaris o continguts que incloguin insults, difamacions, amenaces, vexacions o expressions que puguin resultar incòmodes cap a alguns dels participants, usuaris oa qualsevol persona o institució; (b) No es permetran comentaris que es considerin obscens, racistes o xenòfobs; (c) Es prohibeixen continguts que promoguin activitats il·legals o incitin a la violència en general; (d) Es prohibeixen els continguts que s’enviïn des de robots informàtics amb la intenció de generar danys a la web seran considerats spam i s’eliminaran; (e) No s’admetran els continguts que no tinguin res a veure amb els fins i tema del lloc web, o no tinguin els mínims requisits de forma.

En realitzar comentaris, l’usuari declara que cap dels continguts infringeixen els drets de qualsevol tercer, incloent els drets d’autor, pròpia imatge, marca, privacitat, publicitat o altres drets personals o de propietat intel·lectual i que d’igual manera, no inclouran cap contingut denigrant, difamatori o il·legal.

En cap cas el RESPONSABLE haurà de respondre pels continguts que pugin els usuaris, ni serà responsable pels danys que pogués causar un usuari per ús erroni, malintencionat o indegut en relació a tercers, sent responsable exclusiu l’autor del comentari.

El RESPONSABLE es reserva el dret de moderar, monitoritzar i eliminar continguts que els usuaris pugin al web, de manera justificada, per tal d’evitar comentaris que no s’ajustin al format i al tema del lloc web, així com per prevenir actes il·legals i de mala fe contra el RESPONSABLE o tercers. Aquesta mesura simplement és preventiva i no pressuposa cap responsabilitat per part del RESPONSABLE en relació a aquests comentaris; en aquest sentit, el RESPONSABLE reconeix que poden escapar-se al seu filtre i control alguns continguts o comentaris pujats al lloc web, dels que els seus autors seran en tot moment els únics responsables.

4.- PROTECCIÓ DE DADES PERSONALS

4.1.- El RESPONSABLE es compromet al tractament de les dades personals de manera respectuosa amb els drets dels seus titulars, i de conformitat amb la normativa de protecció de dades que es troba vigent en cada moment.

4.2.- A la secció “Política de privacitat” del formulari del lloc web es posa a disposició permanent de l’USUARI la informació legal i política de privacitat corresponent als diferents tractaments de dades realitzats pel RESPONSABLE, en relació amb la gestió de dades d’usuaris de la web.

4.3.- En el cas que l’USUARI ompli voluntàriament qualsevol dels formularis en línia de recollida de dades disponibles a la pàgina web, per accedir a alguns dels seus serveis o continguts, es compromet a proporcionar dades exactes i veraces, així com comunicar al RESPONSABLE qualsevol modificació d’aquests. En tot cas, en el corresponent formulari en línia de recollida de dades personals de l’usuari hi haurà un enllaç a la corresponent notificació de privacitat que serà d’aplicació en el tractament de les dades personals proporcionades. L’acceptació expressa per l’USUARI del corresponent avís de privacitat serà necessària per completar el formulari i poder completar el procés d’enviament. El contingut d’aquesta política de privacitat pot ser objecte de modificació per adaptar-lo a canvis legislatius que es puguin produir, així com criteris i posicions emeses per les autoritats de Protecció de Dades competents.

4.4.- Si un usuari facilita dades personals d’altres persones físiques, s’obliga a complir, en relació amb aquestes dades, totes les obligacions derivades de la normativa de protecció de dades en vigor, i en particular el deure d’informar i obtenir el consentiment del titular de les dades personals.

4.5.- No es permet que els menors de 13 anys facilitin directament les seves dades personals a través del lloc web, sent necessària la prèvia autorització expressa dels seus pares o tutors.

5.- PROPIETAT INTEL·LECTUAL I INDUSTRIAL

5.1.- El RESPONSABLE és el titular o llicenciatari dels drets d’explotació de propietat intel·lectual i industrial d’aquest lloc web, així com dels continguts disponibles en el mateix. Tots els drets reservats.

5.2.- En cap cas es comprovarà que l’accés i navegació de l’USUARI al lloc web implica la renúncia, transmissió, llicència o cessió total o parcial d’aquests drets per part del RESPONSABLE, ni que confereix a l’USUARI cap dret d’utilització, traducció , adaptació, alteració, explotació, reproducció, distribució o comunicació pública, amb fins comercials, d’aquests continguts, sense la prèvia i expressa autorització del RESPONSABLE o del titular dels drets afectats. L’incompliment d’allò anterior facultarà al RESPONSABLE o els titulars dels corresponents drets per interposar les accions legals pertinents.

5.3.- La distribució, modificació, cessió o comunicació pública dels continguts i qualsevol altre acte que no hagi estat expressament autoritzat pel titular dels drets d’explotació, queden prohibits.

6.- EXCLUSIÓ DE GARANTIES I RESPONSABILITAT

6.1.- El contingut d’aquesta pàgina web té finalitat informativa i de creació d’un canal de comunicació amb els USUARIS, sense que els seus continguts puguin considerar com assessorament exhaustiu sobre qualsevol matèria. El RESPONSABLE no garanteix plenament l’accés a tots els continguts, ni la seva exhaustivitat, correcció, vigència o actualitat, ni la seva idoneïtat ni utilitat per a un objectiu específic. El RESPONSABLE exclou, fins on permet la llei, qualsevol responsabilitat pels danys i perjudicis de tota naturalesa derivats de, un títol enunciatiu i no limitatiu: errors o omissions en els continguts, falta de disponibilitat del lloc web, o la transmissió de virus o programes maliciosos o lesius en els continguts. No obstant això, el RESPONSABLE declara que ha adoptat totes les mesures necessàries, dins les seves possibilitats i de l’estat de la tecnologia, per garantir el funcionament del lloc web i evitar l’existència i transmissió de virus i altres components nocius als USUARIS.

6.2.- EL RESPONSABLE no es fa responsable per la utilització que l’usuari realitza dels serveis i continguts del lloc web. L’usuari reconeix i accepta que la utilització del lloc web, així com dels seus serveis i continguts, es realitza sota el seu exclusiu risc i responsabilitat.

7.- ENLLAÇOS

7.1.- En el cas que a la pàgina web es disposessin enllaços o hipervincles cap a altres llocs d’Internet, el RESPONSABLE no exercirà cap control sobre aquests llocs i continguts. En cap cas el RESPONSABLE assumirà responsabilitat alguna pels continguts dels llocs web aliens enllaçats, ni garantirà la disponibilitat tècnica, qualitat, fiabilitat, exactitud, amplitud, veracitat, legalitat o validesa de qualsevol material o informació continguda en cap d’aquests hipervincles o altres llocs d’Internet. En aquest sentit, si els USUARIS tinguessin coneixement efectiu de la il·lícita d’activitats desenvolupades a través d’aquestes pàgines web de tercers vinculats, s’han de comunicar immediatament al RESPONSABLE als efectes que es procedeixi a deshabilitar l’enllaç d’accés a les mateixes.

7.2.- Igualment, la inclusió de qualsevol tipus d’enllaç per part del RESPONSABLE a altres llocs d’Internet no implica que existeixi algun tipus de relació, associació, col·laboració o dependència entre el RESPONSABLE i el titular de la pàgina web aliena.

8.- DRET D’EXCLUSIÓ RESPONSABLE

Es reserva el dret de denegar o retirar l’accés a aquesta pàgina web i / o els continguts i serveis oferts en el mateix, sense necessitat de preavís, a aquells USUARIS que incompleixin les presents condicions generals d’ús o les particulars que podrien establir-se.

9.- GENERALITATS

9.1.- En cas d’existir discrepància entre l’establert en aquestes condicions generals d’ús i les condicions particulars de cada servei específic, prevaldrà el disposat en aquestes últimes.

9.2.- Si qualsevol disposició o contingut d’aquest Avís Legal fos declarat nul o inaplicable, en tot o en part, mitjançant resolució ferma per un jutjat o tribunal competent, aquesta nul·litat o inaplicació no afectarà a les altres disposicions de les condicions d’ús, que conservaran la seva validesa a tots els efectes.

9.3.- El no exercici l’execució per part del RESPONSABLE de qualsevol dret o disposició continguda en aquestes condicions d’ús no constituirà renúncia al mateix, excepte reconeixement i acord d’aquest en forma escrita.

9.4.- El RESPONSABLE podrà modificar en tot o en part i en qualsevol moment les condicions aquí determinades, i aquestes modificacions tindran vigència des del mateix moment de la seva publicació en aquesta pàgina web.

10.- LLEI APLICABLE I JURISDICCIÓ

Les relacions establertes entre el titular d’aquesta Pàgina web i l’Usuari, es regeixen pel que disposa la normativa vigent relativa a la legislació aplicable i la jurisdicció competent.